Zakończenie realizacji projektu pn.:„Samodzielnie przez życie”

2023-02-02

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Samodzielnie przez życie” nr projektu RPMA.09.02.01-14-a674/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 01 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. wsparciem objęliśmy 44 osoby niesamodzielne z m. Ostrołęka, powiatu ostrołęckiego, przasnyskiego i makowskiego.
Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 30.06.2023 r. w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość doświadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Od dnia 01 lipca 2022 r. pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.
Specjalistyczne usługi:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 60.00 zł. za godzinę
- fizjoterapeuta -150.00 zł. za godzinę
- psycholog – 150.00 zł. za godzinę
- terapeuta zajęciowy – 70.00 zł. za godzinę
- pracownik socjalny – 70.00 zł. za godzinę
- lekarz rehabilitacji 200.00 zł. za godzinę

liczba dostępnych miejsc w miesiącu : 4
- koszt pobytu jednego uczestnika wynosi 8410.00 zł na m-c.

Osoby zainteresowane odpłatnym pobytem zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod
numerem 570 100 522 lub 730 918 000

Projekt pt. „Samodzielnie przez życie”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

„Cyfryzacja usług opiekuńczych w kontekście pandemii COVID-19”

2023-02-13

Fundacja „Dom z Sercem” realizuje projekt pn. "Cyfryzacja usług opiekuńczych w kontekście pandemii COVID-19", wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Oś Priorytetowa 6 "Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19", Działanie 6.2 "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację".
Celem projektu jest stworzenie warunków do skutecznego działania Fundacji "Dom z Sercem" w stanie pandemii Covid-19 poprzez wdrożenie systemu telemedycyny.

Przedmiotem projektu jest cyfryzacja usług opiekuńczych świadczonych przez Fundację „Dom z Sercem” poprzez uruchomienie systemu telemedycznego.
Realizacja projektu pozwoli Fundacji „Dom z Sercem”, w pandemii Covid-19, na znaczne ulepszenie sposobu świadczenia usług opiekuńczych w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne- w tym przypadku chodzi o opaski telemedyczne, za pomocą których jest prowadzony stały pomiar aktywności seniorów, tętna i saturacji, jest możliwe korzystanie z systemu "SOS", detektora upadków. W warunkach kolejnego lockdown'u ten techniczny rezultat cyfryzacji pozwoli na całkowitą zmianę sposobu świadczenia usług Fundacji "Dom z Sercem", czyli przejście na opiekę zdalną.

Realizacja projektu zakończy się 31.03.2023 r.

Wartość projektu to: 215 946,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 183 554,91 zł

Działania projektu sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

W związku z realizacją projektu pt. "Cyfryzacja usług opiekuńczych w kontekście pandemii COVID-19", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Oś Priorytetowa 6 "Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19", Działanie 6.2 "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację". Ulepszona została oferta Fundacji Dom z Sercem poprzez uruchomienie systemu telemonitoringu osób niesamodzielnych, korzystających z naszych usług opiekuńczych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19